Countywide Trails Master Plan Map Update

Actualización del mapa del Plan Maestro de Senderos del Condado

Cập nhật Bản đồ Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận

Countywide trail in Almaden Quicksilver County Park

Staff Contact / Contacto del personal / Liên hệ nhân viên: 

Rebecca Coates-Maldoon, Countywide Trails Program Manager / Gerente del Programa de Senderos del Condado / Giám đốc Chương trình Đường mòn Toàn Quận

[email protected]

 

Background / Antecedentes / Thông tin cơ bản

The Countywide Trails Master Plan is an element of the Parks and Recreation Section of the County General Plan, adopted by the Board of Supervisors in 1995. The Countywide Trails Master Plan envisions a comprehensive network of regional, sub-regional, and connector trails throughout Santa Clara County. Although responsibility for the actual construction and long-term management of each individual trail varies, the Department provides general oversight and coordination of the overall trails system.

In 2022, the Parks Department began the Countywide Trails Master Plan Map Update planning process. The Countywide Trails Master Plan includes a map and information on conceptual trail routes in Santa Clara County, and the Map Update focuses on updating these components to reflect current planning and support implementation of the countywide trails network.

Since the Countywide Trails Master Plan was developed in 1995, trail segments have been refined and implemented on the ground, local governments have adopted new trail plans, new public lands have been acquired, mapping and landscape-level understanding of trail feasibility has improved substantially, additional constraints and opportunities have been identified for trail implementation, and potential new trails have been identified that may serve a regional purpose. The proposed Map Update will consider these types of changes while remaining centered around improving regional connectivity and maintaining the core vision of the Countywide Trails Master Plan.

--

El Plan Maestro de Senderos del Condado forma parte de la Sección de Parques y Recreación del Plan General del Condado, adoptado por la Junta de Supervisores en 1995. El Plan Maestro de Senderos del Condado prevé una red integral de senderos regionales, subregionales y de conexión en todo el condado de Santa Clara. Aunque la responsabilidad de la construcción real y la gestión a largo plazo de cada sendero individual varía, el Departamento proporciona la supervisión general y la coordinación del sistema general de senderos.

En 2022, el Departamento de Parques del Condado comenzó el proceso de planificación de la actualización del mapa del Plan Maestro de Senderos del Condado. El Plan Maestro de Senderos del Condado incluye un mapa e información sobre las rutas conceptuales de senderos en el Condado de Santa Clara, y la actualización del mapa se centra en actualizar estos componentes para reflejar la planificación actual y apoyar la implementación de la red de senderos en todo el condado.

Desde que se desarrolló el Plan Maestro de Senderos del Condado en 1995, los segmentos de senderos se han refinado e implementado en el terreno, los gobiernos locales han adoptado nuevos planes de senderos, se han adquirido nuevas tierras públicas, el mapeo y la comprensión a nivel de paisaje de la viabilidad de los senderos han mejorado sustancialmente, se han identificado limitaciones y oportunidades adicionales para la implementación de senderos, y se han identificado nuevos senderos potenciales que pueden servir a un propósito regional. La actualización del mapa propuesta considerará este tipo de cambios mientras se centra en mejorar la conectividad regional y mantener la visión central del Plan Maestro de Senderos del Condado.

--

Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận thuộc phần  Công viên và Giải trí của Kế hoạch Chung của Quận, được Hội đồng Giám sát thông qua vào năm 1995. Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận là một mạng lưới toàn diện các đường mòn khu vực, tiểu vùng và kết nối trên khắp Quận Santa Clara. Mặc dù trách nhiệm xây dựng thực tế và quản lý lâu dài của từng đường mòn riêng lẻ khác nhau, nhưng Sở giám sát và điều phối chung hệ thống đường mòn tổng thể.

Vào năm 2022, Sở Công viên Quận đã bắt đầu quy trình lập kế hoạch Cập nhật Bản đồ Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận. Kế hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận bao gồm một bản đồ và thông tin về các tuyến đường mòn trong Quận Santa Clara, và Bản cập nhật Bản đồ tập trung vào việc cập nhật các thành phần này để phản ánh kế hoạch hiện tại và hỗ trợ việc thực hiện mạng lưới đường mòn trên toàn quận.

Kể từ khi Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận được phát triển vào năm 1995, các đoạn đường mòn đã được hoàn thiện và thực hiện trên thực tế, chính quyền địa phương đã thông qua các kế hoạch đường mòn mới, các vùng đất công cộng mới đã được mua lại, công tác lập bản đồ và tìm hiểuthông tin ở cấp độ cảnh quan về tính khả thi của đường mòn đã được cải thiện đáng kể, các hạn chế và cơ hội bổ sung đã được xác định để thực hiện đường mòn, và những con đường mòn mới tiềm năng đã được xác định có thể phục vụ mục đích khu vực. Bản cập nhật bản đồ được đề xuất sẽ xem xét các loại thay đổi này trong khi vẫn tập trung vào việc cải thiện kết nối khu vực và duy trì tầm nhìn cốt lõi của Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận.

Location / Ubicación / Vị trí

The Countywide Trails Master Plan Map Update includes trails of countywide significance throughout the entirety of Santa Clara County.

--

La actualización del mapa del Plan Maestro de Senderos del Condado incluye senderos de importancia para todo el condado a lo largo del Condado de Santa Clara.

--

Cập nhật Bản đồ Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận bao gồm những con đường mòn quan trọng trên toàn Quận Santa Clara.

Map Update Next Steps / Próximos pasos de la actualización del mapa / Các bước tiếp theo trong Cập nhật bản đồ

County Parks is currently seeking public and stakeholder feedback on the Draft Countywide Trails Master Plan Map Update, through July 18, 2024. County Parks previously conducted extensive public and stakeholder outreach in 2023 on conceptual trail routes and trail prioritization. The Map Update is anticipated to be considered for adoption by the Santa Clara County Board of Supervisors in fall 2024.

Visit this web page for updates and meeting notifications, or email [email protected] to be added to the Map Update mailing list.

--

El Departamento de Parques del Condado está buscando comentarios y sugerencias del público y de las partes interesadas sobre el borrador de la actualización del mapa del Plan Maestro de Senderos del Condado, hasta el 18 de julio de 2024. Anteriormente, el Departamento de Parques del Condado llevó a cabo una amplia labor de divulgación pública y de las partes interesadas en 2023 sobre las rutas conceptuales de los senderos y la priorización de los senderos. Se anticipa que la actualización del mapa será considerada para su adopción por la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara en el otoño de 2024.

Visite esta página web para obtener actualizaciones y notificaciones de reuniones, o envíe un correo electrónico a [email protected] para que lo agreguen a la lista de envío por correo de la actualización del mapa.

--

Sở Công viên Quận đang tìm kiếm phản hồi của công chúng và các bên liên quan về Dự thảo Cập nhật Bản đồ Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quậnđến ngày 18 tháng Bảy, 2024. Sở Công viên Quận trước đây đã tiến hành tiếp cận rộng rãi với công chúng và các bên liên quan vào năm 2023 để lấy ý kiến về các tuyến đường mòn và ưu tiên đường mòn. Bản cập nhật bản đồ dự kiến sẽ được Hội đồng Giám sát Quận Santa Clara xem xét thông qua vào mùa thu năm 2024.

Truy cập trang web này để biết thông tin cập nhật và thông báo cuộc họp hoặc gửi thư tới [email protected] để được thêm vào danh sách gửi thư Cập nhật Bản đồ.

Map Update Files and Resources / Archivos y recursos de actualización del mapa / Nguồn lực và tài liệu Cập nhật bản đồ

Public Input Opportunities / Oportunidades de participación pública / Cơ hội đóng góp ý kiến của công chúng

Draft Map Update Available for Public Input Through July 18, 2024

The Draft Countywide Trails Master Plan Map Update is currently available for review and public input. The Draft Map Update has two components, available in PDF format:

Countywide Trails Master Plan Map Update Draft Map June 2024
View the Draft Map
  • Draft Countywide Trails Master Plan Map Update Document. This document summarizes the proposed Map Update changes and includes updates to information in the Countywide Trails Master Plan that directly relate to the conceptual countywide trail routes and regional staging areas in the Map Update.
Countywide Trails Master Plan Map Update Document Draft June 2024
View the Draft Document

For reference, view the Countywide Trails Master Plan (1995) and Countywide Trails Master Plan Map (1995).

Feedback on the Draft Countywide Trails Map Update is due by July 18, 2024.

Please send any feedback to Rebecca Coates-Maldoon, Countywide Trails Program Manager, via email (preferred) at [email protected], or by regular mail at:

Santa Clara County Parks Department

Attn: Rebecca Coates-Maldoon

5710 Fontanoso Way

San Jose, CA 95138

The Draft Map Update is currently available in English only. Please email [email protected] for document or meeting translation services.

--

La actualización del mapa preliminar está disponible para comentarios públicos hasta el 18 de julio de 2024.

El borrador de la actualización del mapa del Plan Maestro de Senderos del Condado está actualmente disponible para su revisión y comentarios públicos. El borrador de la actualización del mapa tiene dos componentes, disponibles en formato PDF:

Los comentarios sobre el borrador de la actualización del mapa de senderos del condado deben enviarse antes del 18 de julio de 2024.

Envíe sus comentarios a Rebecca Coates-Maldoon, Gerente del Programa de Senderos del Condado, por correo electrónico (preferentemente) a [email protected], o por correo postal a:

Santa Clara County Parks Department [Departamento de Parques del Condado de Santa Clara]

Attn. [A la atención de]: Rebecca Coates-Maldoon

5710 Fontanoso Way

San Jose, CA 95138

Actualmente, el borrador de la actualización del mapa solo está disponible en inglés. Envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener servicios de traducción de documentos o reuniones.

--

Dự thảo bản đồ cập nhật đã sẵn sàng cho công chúng đóng góp ý kiến đến ngày 18 tháng 7 năm 2024.

Dự thảo Bản cập nhật Bản đồ Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Toàn Quận đã sẵn sàng để công chúng xem xét và đóng góp ý kiến. Bản cập nhật Bản đồ Dự thảo có hai phần, ở định dạng PDF:

Phản hồi về Dự thảo Cập nhật Bản đồ Đường mòn Toàn Quận sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng Bảy, 2024.

Vui lòng gửi phản hồi đến Rebecca Coates-Maldoon, Giám đốc Chương trình Đường mòn Toàn Quận, qua email (ưu tiên) tại [email protected] hoặc qua thư thông thường tại:

Sở Công viên Hạt Santa Clara

Người nhận: Rebecca Coates-Maldoon

5710 Fontanoso Way

San Jose, CA 95138

Bản cập nhật bản đồ dự thảo hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Vui lòng gửi email cho [email protected] để nhận dịch vụ dịch thuật tài liệu hoặc cuộc họp.

Current Public Meetings / Reuniones públicas actuales / Các cuộc họp công khai hiện tại

County Parks will hold a public meeting to receive feedback on the Draft Map Update.

Date County Meeting Location Meeting Materials

Tuesday July 9, 2024

6:00-7:30 p.m.

Virtual

Countywide Trails Map Update Public Meeting Virtual via Zoom: Zoom link to be provided here prior to the meeting Linked when available

In compliance with the Americans with Disabilities Act, if you need assistance to participate in a County meeting, please contact the County Parks Department at [email protected] or (408) 355-2215. Notification at least 48 hours prior to the meeting will enable the Department to make reasonable arrangements to ensure meeting accessibility. 

--

El Departamento de Parques del Condado llevará a cabo una reunión pública para recibir comentarios sobre la actualización del mapa preliminar.

Fecha Reunión del Condado Ubicación Materiales de la reunión

Martes 9 de julio de 2024

6:00-7:30 p.m.

Virtual
Reunión Pública de Actualización del Mapa de Senderos del Condado

Virtual vía Zoom: El enlace de Zoom se proporcionará aquí antes de la reunión

Vinculado cuando esté disponible

De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda para participar en una reunión del Condado, comuníquese con el Departamento de Parques del Condado al [email protected] o al (408) 355-2215. La notificación al menos 48 horas antes de la reunión permitirá al Departamento tomar medidas razonables para garantizar la accesibilidad de la reunión.

Envie un correo electrónico a [email protected] para documentos o servicios de traducción de reuniones.  

--

Sở Công viên Quận sẽ tổ chức một cuộc họp công khai để nhận phản hồi về Dự thảo Cập nhật Bản đồ.

Ngày Cuộc họp quận Vị trí Tài liệu họp

Thứ Ba ngày 9 tháng 7 năm 2024

6: 00-7: 30 tối

Trực tuyến
Cuộc họp Công khai về Cập nhật Bản đồ Đường mòn Toàn Quận

Trực tuyến qua Zoom: Liên kết Zoom sẽ được cung cấp tại đây trước cuộc họp

Được liên kết khi có sẵn

Tuân thủ Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, nếu bạn cần hỗ trợ để tham gia một cuộc họp của Quận, vui lòng liên hệ với Sở Công viên Quận theo [email protected] hoặc (408) 355-2215. Thông báo ít nhất 48 giờ trước cuộc họp sẽ giúp Sở sắp xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tiếp cận cuộc họp.

Gửi email đến [email protected] để nhận các dịch vụ thông dịch tài liệu hoặc cuộc họp.

 

Past Public Meetings / Reuniones públicas pasadas / Các cuộc họp công khai trước đây

County Parks held meetings to receive in-depth public and stakeholder feedback on the draft Map Update in spring 2023. In addition, County Parks presented the Map Update to Commissions and advisory boards as an informational item. These meetings and presentations were held in both in person and virtual formats and included both daytime and evening timeslots. Materials from these prior meetings are linked below.

--

El Departamento de Parques del Condado celebró reuniones para recibir comentarios y sugerencias pormenorizados del público y de las partes interesadas sobre el borrador de la actualización del mapa en la primavera de 2023. Además, el Departamento de Parques del Condado presentó la actualización del mapa a las Comisiones y Juntas Asesoras como artículo informativo. Estas reuniones y presentaciones se llevaron a cabo tanto en formato presencial como virtual e incluyeron franjas horarias diurnas y nocturnas. Los materiales de estas reuniones previas se encuentran a continuación.

--

Sở Công viên Quận đã tổ chức các cuộc họp để nhận phản hồi sâu sắc của công chúng và các bên liên quan về dự thảo Cập nhật Bản đồ vào mùa xuân năm 2023. Ngoài ra, Sở Công viên Quậnđã trình bày Cập nhật Bản đồ cho các Ủy ban và ban cố vấn. Các cuộc họp và thuyết trình này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến và bao gồm cả khung giờ ban ngày và buổi tối. Tài liệu từ các cuộc họp trước đây được liên kết dưới đây.

Past County Meetings / Reuniones pasadas del condado / Các cuộc họp công khai trước đây

Date / Fecha / Ngày County Meeting / Reunión del Condado / Cuộc họp quận Meeting Materials / Materiales de la reunión / Tài liệu họp

Wednesday 3/22/23 

Miércoles 22/marzo/23

Thứ Tư 22/3/23

Countywide Trails Map Update Public Meeting

Reunión Pública de Actualización del Mapa de Senderos del Condado

Cuộc họp Công khai về Cập nhật Bản đồ Đường mòn Toàn Quận

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Wednesday 3/29/23

Miércoles 29/marzo/23

Thứ Tư 29/3/23

 

 

Countywide Trails Map Update Public Meeting

Reunión Pública de Actualización del Mapa de Senderos del Condado     

Cuộc họp Công khai về Cập nhật Bản đồ Đường mòn Toàn Quận

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Audio Recording

Grabación de audio

Ghi âm

Wednesday 4/5/23

Miércoles 5/abril/23

Thứ Tư 4/5/23

Santa Clara County Parks and Recreation Commission

Comisión de Parques y Recreación del Condado de Santa Clara

Ủy ban Công viên và Giải trí Quận Santa Clara

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Past Informational Presentations / Presentaciones informativas pasadas / Các bài thuyết trình thông tin trước đây

Date / Fecha / Ngày City Meeting / Reunión de la ciudad / Hội nghị TP. Meeting Materials / Materiales de la reunión / Tài liệu họp

Monday 2/27/23

Lunes 27/febrero/23

Thứ Hai, 27/2/23

Town of Los Altos Hills Pathways Committee

Comité de Caminos de la Ciudad de Los Altos Hills

Ủy ban Con đường Thị trấn Los Altos Hills

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Wednesday 3/15/23

Miércoles 15/marzo/23

Thứ Tư 3/15/23

City of Cupertino Bicycle Pedestrian Commission

Comisión de Peatones y Bicicleta de la Ciudad de Cupertino

Ủy ban dành cho người đi bộ bằng xe đạp của thành phố Cupertino

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Thursday 3/16/23

Jueves 16/marzo/23

Thứ Năm, 3/16/23

City of Campbell Bicycle and Pedestrian Advisory Committee

Comité Asesor de Bicicletas y Peatones de la Ciudad de Campbell

Ủy ban Cố vấn Xe đạp và Người đi bộ của Thành phố Campbell

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Tuesday 3/21/23

Martes 21/marzo/23

Thứ Ba, 21/3/23

City of Morgan Hill Parks and Recreation Commission

Comisión de Parques y Recreación de la Ciudad de Morgan Hill

Ủy ban Công viên và Giải trí Thành phố Morgan Hill

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Monday 3/27/23

Lunes 27/marzo/23

Thứ Hai 27/3/23

City of Santa Clara Bicycle and Pedestrian Advisory Committee

Comité Asesor de Bicicletas y Peatones de la Ciudad de Santa Clara          

Ủy ban Cố vấn Xe đạp và Người đi bộ của Thành phố Santa Clara

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Monday 3/27/23

Lunes 27/marzo/23

Thứ Hai 27/3/23

City of San Jose Bicycle and Pedestrian Advisory Committee

Comité Asesor de Bicicletas y Peatones de la Ciudad de San José

Ủy ban Cố vấn Xe đạp và Người đi bộ của Thành phố San Jose     

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Tuesday 4/4/23

Martes 4/abril/23

Thứ Ba 4/4/23

City of Palo Alto Pedestrian and Bicycle Advisory Committee

Comité Asesor de Peatones y Ciclistas de la Ciudad de Palo Alto 

Ủy ban Cố vấn Người đi bộ và Xe đạp của Thành phố Palo Alto    

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Wednesday 4/12/23

Miércoles 12/abril/23

Thứ Tư 4/12/23

Santa Clara Valley Transportation Authority Bicycle and Pedestrian Advisory Committee

Comité Asesor de Bicicletas y Peatones de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara

Ủy ban Cố vấn Xe đạp và Người đi bộ của Cơ quan Giao thông Vận tải Thung lũng Santa Clara

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Thursday 4/13/23

Jueves 13/abril/23

Thứ Năm, 4/13/23

Town of Los Gatos Complete Streets and Transportation Commission

Pueblo de Los Gatos Comisión Completa de Calles y Transporte

Ủy ban Giao thông và Đường phố Hoàn chỉnh của Thị trấn Los Gatos        

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Tuesday 4/18/23

Martes 18/abril/23

Thứ Ba, 4/18/23

City of Saratoga Pedestrian, Equestrian & Bicycle Trails Advisory Committee

Comité Asesor de Senderos para Peatones, Jinetes y Bicicletas de la Ciudad de Saratoga

Ủy ban Cố vấn Đường mòn Người đi bộ, Cưỡi ngựa & Xe đạp của Thành phố Saratoga

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

Thursday 4/20/23

Jueves 20/abril/23

Thứ Năm, 20/4/23

City of Palo Alto City/School Transportation Safety Committee

Comité de Seguridad del Transporte Escolar y de la Ciudad de Palo Alto  

Thành phố Palo Alto/Ủy ban An toàn Giao thông Trường học

Presentation

Presentación

Bài thuyết trình

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.